Notícies

Detall notícia

08/01/2020
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Bases de la Convocatòria pública del procés de selecció per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte de treball en pràctiques”, de periodistes multimèdia en els mitjans de comunicació municipals de l’Hospitalet de Llobregat.

La presentació de sol•licituds es farà a les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 8 de gener de 2020 fins al dia 27 de gener de 2020 ambdós inclosos. L’Horari de presentació de sol•licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 27 de gener, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol•licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00
L’objecte és convocar proves de selecció per a la contractació, mitjançant la modalitat de
“contracte de treball en practiques”, de Periodistes Multimèdia en els Mitjans de Comunicació titularitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, que gestiona aquesta Societat Municipal mitjançant el sistema selectiu de concurs, mitjançant la creació d’una borsa d'un màxim de 10 persones.

Condicions Contractuals: 

El lloc de treball de Periodista Multimedia està dins del grup professional de Tècnics/ques
Superiors (codi del lloc de treball 05003) segons disposa el Conveni Col·lectiu propi de l'empresa La Farga, Gestió d´Equipaments Municipals, SA.

El contracte de treball en practiques serà amb una duració mínima de sis mesos i màxima de 2 anys (incloses les prorrogues), amb una retribució bruta del 80% durant la vigència del contracte en practiques, en relació a la fixada en el Conveni Col·lectiu propi d’Empresa pel esmentat lloc de treball. El contracte de treball en practiques serà a jornada complerta o a mitja jornada.

Funcions:

- Produir i elaborar (enregistrar, redactar, editar, “locutar”) peces informatives, reportatges i
entrevistes per als diferents suports dels Mitjans de Comunicació municipals.

- Cercar la informació prèvia necessària per tal d’obtenir la millor qualitat en la producció i
edició de les informacions.

- Proposar a la prefectura informacions i reportatges d’interès ciutadà de proximitat.

- Edició d’audiovisuals i redacció de textos informatius.

- Col·laborar en la presentació i/o conducció de programes.

- Proposar a la prefectura les modificacions en l’orientació i directrius que calguin per a una
millor prestació del servei.

- Supervisar i realitzar els procediments administratius associats al lloc de treball.

- Elaborar estadístiques, indicadors i informes que reflecteixin l’estat de les tasques i el grau d’acompliment dels objectius establerts en l’àmbit que és propi del lloc de treball.

- Mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la
seva especialitat tècnica.

- Usar de manera correcta els equips que se’ls assignin de filmació, enregistrament i edició
de peces audiovisuals, tenint cura dels mateixos i de la seva custòdia.

- Notificar qualsevol incidència que es detecti durant el desenvolupament de les seves
funcions.

- Qualsevol altre funció similar associada al lloc de treball que pugui ser encomanada per
l’empresa. 
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)