Notícies

Detall notícia

08/01/2020
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Bases de la Convocatòria Pública per a la selecció d'un/a Tèncic/a Superior Jurídic/a per al departament de serveis jurídics i contractació de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA.

La Presentació de sol·licituds es farà a les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de l’Hospitalet, des del dia 8 de gener de 2020 fins al dia 27 de gener de 2020 ambdós inclosos. L’Horari de presentació de sol•licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 27 de gener, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol•licituds a les 14:00 hores.Telèfon de contacte: 93.261.52.00
El lloc de treball a cobrir és el de Tècnic/a Superior Jurídic/a adscrit al Departament de Serveis Jurídics, dins del grup professional de Tècnics/iques Superiors (codi del lloc de treball 05001), segons disposa el conveni col•lectiu propi de l´empresa La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.
El tècnic  haurà d'assessorar, informar i donar suport tècnic en matèria jurídica al/la Cap en les accions, programes, projectes i decisions que es duen a terme al departament, així com vetllar per la correcció dels procediments administratius de contractació.

Funcions:

- Assessorar jurídico-administrativament als Departaments i Unitats de la Societat en les accions i decisions a efectuar.

- Elaborar i proposar informes tècnics, dictàmens i/o propostes de resolució en matèria d’assessorament jurídico-administratiu de la Societat i d’altres que se li requereixin des de la prefectura.

- Fer el seguiment i supervisar el correcte contingut i procediment del expedients que se li assignin des de la prefectura.

- Elaborar i/o actualitzar normatives generals, ordenances i reglaments d’acord amb la legislació vigent.

- Estudiar disposicions legals i proposar el tractament de l’aplicació de les mateixes des de l’òptica de la Societat.

- Proposar a la prefectura les modificacions en l’orientació i directrius que calguin per a una millor prestació del servei.

- Supervisar i realitzar els procediments administratius associats al lloc de treball.

- Elaborar estadístiques, indicadors i informes que reflecteixin l’estat de les tasques i el grau d’acompliment dels objectius establerts en l’àmbit que és propi del lloc de treball.

- Coordinar-se amb qualsevol altre responsable de l’empresa o de l’Ajuntament pel bon
funcionament de la unitat o en aquells casos en que es requereixi una actuació conjunta.

- Mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat tècnica.

- Qualsevol altre funció similar associada al lloc de treball que pugui ser encomanada per l’empresa
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)