Notícies

Detall notícia

16/03/2020
Covid-19
Compartir:
 • Facebook
 • Twiter
 • Whatsapp

Mesures d'ajuda al teixit productiu i al mercat de treball

ACTUALITZAT A 1 D'ABRIL DE 2020
Veure imatge de Mesures d'ajuda al teixit productiu i al mercat de treball (nova finestra)
Actualització periódica de les principals mesures d'ajuda a empreses, persones autònomes i treballadors afectats per la crisi sanitària del COVID-19
 
MÉS INFORMACIÓ ALS ARXIUS PDF ADJUNTS
 
MESURES URGENTS I COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC (RDL 11/2020, DE 31 DE MARÇ)

- Moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social, per empreses i persones autònomes que ho sol.licitin. Les condicions i requisits es publicaran mitjançant ordre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
 • Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització.
 • Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés.
- Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social
 • Seran beneficiàries les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED9, i el termini reglamentari del qual d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, sent aplicable un interès del 0,5%.
 • Aquestes sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar-se abans del transcurs dels deu primers naturals del termini reglamentari d'ingrés anteriorment assenyalat.
- Mesures de suport a la industrialització:
 • Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME.
 • Devolució de despeses i concessió d'ajudes per cancel·lació d'activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals.
 • Mesures relatives al projecte EMPRENDETUR.
 • Flexibilització en matèria de subministraments.
- Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per Comunitats Autònomes i Entitats Locals a empresaris i autònoms afectats per la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

- Mesures relatives als Fons provinents de la recaptació de la quota de formació professional per a l'ocupació per a l'any 2020:
 • Amb caràcter excepcional i extraordinari, a causa de l'impacte econòmic de les mesures aprovades per a fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19, els ingressos derivats de la cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 2020, podran destinar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació definides en l'article 265 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, o per a finançar programes que fomentin la contractació de persones desocupades o els ajudin a recuperar ocupació.
- Disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 

SUSPENSIÓ DEL RÈGIM SANCIONADOR PREVIST A L'ORDENANÇA REGULADORA LA RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS VEHICLES

Veure decret d'Alcaldia 4192/2020, de 30 de març (adjunt)


PARALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT PRODUCTIVA NO ESSENCIAL (RDL 10/20, DE 29 DE MARÇ)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest diumenge un reial decret (arxiu adjunt) pel qual només uns pocs professionals podran seguir exercint la seva feina a l'considerar que la seva activitat és essencial. Són els següents:

1. Persones treballadores en les activitats que hagin de continuar realitzant-se a l'empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de la normativa aprovada per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades.

2. Persones treballadores en les activitats que participen en la cadena de proveïment de l'mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final.

3. Persones treballadores de les activitats d'hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili .

4. Persones treballadores de totes les activitats productives de el sector industrial manufacturer i, especialment, les de el sector químic, els sectors de fabricació de medicaments i farmàcia , de el sector de l'alimentació i begudes, els subsectors de l'tèxtil, el vidre, el tabac , els productors de béns d'equip i els sectors de la cadena de valor de fabricació de tot tipus de tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari, els sectors de producció de pasta, paper, cartró o cel·lulosa, així com aquelles altres activitats connexes que ofereixin els subministraments, equips, materials, matèries primeres o serveis professionals necessaris per al correcte desenvolupament d'aquestes activitats.

5. Persones treballadores en les activitats que hagin de prestar els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies , que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l'empara de la normativa aprovada per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l'estat d'alarma.

 6. Les Forces i Cossos de Seguretat, el personal que presta serveis en Institucions Penitenciàries i a el personal dels serveis de protecció civil, salvament i extinció d'incendis, així com trànsit i seguretat viària.

7. Les Forces Armades.

8. Personal de les empreses de seguretat privada que presta serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l'exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.

9. Persones treballadores dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les que atenguin majors, persones dependents o persones amb discapacitat , així com les persones que treballen en empreses, entitats i centres de recerca en els que s'estiguin desenvolupant projectes relacionats amb el COVID19, i contra totes aquelles altres malalties que impliquin assajos clínics i proves de concepte en marxa; així com els estabularis a ells associats i les empreses prestadores de serveis i subministradors de productes necessaris per a la investigació en aquestes matèries.

10. Persones empleades de la llar i persones cuidadores.

11. Persones treballadores que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

12. Persones treballadores d'empreses de serveis financers i d'assegurances.

13. Persones treballadores de la indústria electrointensiva, siderúrgica i alts forns i minera , així com a les persones treballadores en la producció i subministrament de serveis de calefacció o aire condicionat de forma centralitzada per a múltiples centres de consum.

14. Persones treballadores d'empreses dedicades a la fabricació de bateries de plom , així com qualsevol altre material necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

15. Persones que treballen en plantes amb cicle de producció continu o la interrupció pugui ocasionar danys greus en la pròpia instal·lació o perill d'accidents.

16. Persones que treballen a la indústria aeroespacial i de defensa , així com altres activitats d'importància estratègica per a l'economia nacional.

17. Persones treballadores de les empreses de telecomunicacions i de serveis informàtics essencials . En les entitats pertanyents a l'Sector Públic, en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de l' Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, tindran la consideració de serveis informàtics essencials aquells que resultin imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.

18. Persones treballadores d'empreses serveis essencials relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

19. Persones treballadores que prestin serveis en activitats necessàries per a la gestió i abonament de les prestacions públiques , subsidis i ajudes legal i reglamentàriament establertes i el funcionament de el Sistema de la Seguretat Social.

20. Persones treballadores que prestin serveis en gestories administratives i de graduats socials, assessories, despatxos professionals, serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals i, en general, aquelles dedicades a l'activitat d'assessorament legal, fiscal, empresarial i sociolaboral oa la defensa dels interessos de les persones consumidores.

21. Personal laboral a l'servei de les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

22. Les autoritats civils responsables de la salut pública i els empleats que prestin serveis en aquest àmbit, així com aquells altres relacionats directament o indirectament amb la gestió de l'emergència sanitària.

23. Persones treballadores dels serveis funeraris , així com de la construcció de nínxols i altres activitats connexes.

24. Persones treballadores que prestin serveis de neteja, manteniment i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos , així com de residus sòlids urbà, perillosos i no perillós, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i retirada d'animals morts o en qualsevol de les entitats pertanyents a l'Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de l' sector Públic.

25. Persones treballadores en els Centres d'Acollida a Refugiats i en els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants ia les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció Humanitària.

26. Persones treballadores que participin en la prestació de serveis que hagin estat declarats o es puguin declarar essencials per l'Autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

27. Personal de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal , amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l'esmentat servei postal universal.

28. Persones que desenvolupin l'activitat de gestió i explotació de autopistes de peatge, incloses les estacions i àrees de servei que es trobin en les mateixes.

29. Persones treballadores en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua .

30. Persones treballadores en la provisió de serveis meteorològics inclosos els serveis de manteniment i vigilància, control de processos operatius vinculats als serveis meteorològics, processos de predicció meteorològica i procés d'observació aeronàutica i observació / predicció en defensa.

31. Així mateix, tindran la consideració de servei essencial la prestació de serveis a les administracions públiques, quan això sigui imprescindible, i en la mesura que ho sigui per a garantir el funcionament bàsic dels serveis públics. De la mateixa manera, aquelles que prestin serveis en activitats de gestió de serveis dotacionals i infraestructures de servei públic que resultin imprescindibles.

32. Persones que prestin serveis presencials imprescindibles per al despatx duaner, els de vigilància duanera i els realitzats per a l'exercici dels serveis crítics necessaris per a l'aplicació de el sistema tributari.

33. Persones treballadores que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari , com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

34. Persones que presten serveis a operadors logístics i indústries tèxtils o d'una altra índole dedicades o reconvertides a la fabricació o importació de material sanitari.

35. Persones que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet , telefònic o correspondència.

36. Persones que prestin els serveis mínims necessaris per al manteniment i conservació de les instal·lacions que paralitzin la seva activitat durant el període assenyalat.

37. Persones treballadores que ja es trobin prestant serveis a distància , llevat de pacte en contra entre l'ocupador i la representació legal de les persones treballadores a través de la negociació col·lectiva o, en absència d'aquesta representació, les mateixes persones treballadores.

38. Persones treballadores que es trobin en situació d' incapacitat temporal en els dies de vigència de l'permís regulat en el present Reial decret llei, així com aquelles altres el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes, entre elles, les previstes en els apartats d) i e) de l'article 45.1 die Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

39. També tindran consideració de servei essencial l'activitat sindical i patronal per donar servei a empreses i persones treballadores.

40. Seran exceptuades de la paralització d'activitats no essencials, aquelles activitats realitzades per empreses dirigides a salvaguardar la seguretat de les persones i el medi ambient, la sanitat animal, la seguretat de les mines, prevenció i extinció d'incendis, així com les dirigides a la recerca i rescat de persones.
 

L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DECRETA MESURES EXTRAORDINÀRIES PER FACILITAR EL PAGAMENT DE TRIBUTS


Es  modifiquen els terminis de pagament dels principals tributs i taxes per contrarestar els efectes econòmics de la alarma sanitària. No es passaran les quotes de les escoles bressol, de l’EMMCA ni dels poliesportius, i es tornarà la part proporcional de març. En els rebuts de les taxes dels vetlladors i de les parades dels mercats ambulants es descomptarà el termini durant el qual l’activitat no s’ha pogut realitzar.

Més informació aquí i a l'arxiu pdf adjunt.


TELÈFONS D'INFORMACIÓ DEL SERVICIO ESTATAL PÚBLICO DE EMPLEO (SEPE)

CIUTADANIA - 900.81.24.00
EMPRESES - 900.81.24.01

www.sepe.es


MESURES ANUNCIADES EN DATA 17 DE MARÇ, INCLOSES AL PLA DE XOC ECONÒMIC PEL COVID 19

A continuació, les 11 mesures més rellevants de el pla de xoc (adjuntem el text complert en pdf):

1. Moratòria hipotecària
Aprovació d'una moratòria en el pagament d'hipoteques  a persones que hagin reduït els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel coronavirus.

2. Pagament de subministraments
Moratòria en el pagament de subministraments bàsics (aigua, llum i gas) a col·lectius vulnerables.

3. Bo social
Pròrroga automàtica fins a setembre del bo social a les llars beneficiàries.

4. Atenció a persones grans i dependents
Creació d'un  fons específic de contingència per reforçar l'atenció a gent gran, sense sostre i en residències de gent gran i dependents. Es destinaran uns 300 milions d'euros.

5. Flexibilització de la regla de despesa dels municipis
Flexibilització de la regla de despesa perquè els ajuntaments puguin fer servir el seu superàvit si ho inverteixen en partides d'atenció social com ara a atenció a la dependència, serveis socials i tot tipus de problemes d'índole social associats a la crisi de l'coronavirus. Es destinaran uns 300 milions d'euros.

6. Autorització de ERTO
S'agilitzarà el procés d'autorització de ERTO (expedients de regulació temporal d'ocupació). Es consideraran realitzats per força major i es gestionaran amb més rapidesa.

7. Cobrament de l'atur en cas de ERTO
Garantia de prestació per desocupació en cas de ERTO. Tots els treballadors afectats per aquests procediments tindran dret a cobrar l'atur encara que no compleixin amb el període de cotització mínim exigit. A més, no es considerarà consumit el temps que duri la percepció d'aquesta prestació (comptador a zero).

8. Pròrroga de la prestació per desocupació
Pròrroga automàtica de les prestacions per desocupació. Ningú no perdrà els seus drets per no poder acudir a les oficines d'ocupació.

9. Impuls al teletreball
Facilitar el teletreball a través d'una  important dotació a les empreses per a la compra d'ordinadors, al temps que permet als treballadors adaptar o reduir la seva jornada laboral per a la cura de persones al seu càrrec, sent possible una reducció de l'100% de la jornada.

10. Ajuda a la cura familiar
Dret a la cura familiar per a tots els treballadors sense que puguin ser sancionats o acomiadats (reducció de jornada fins i tot fins d'al 100% o reorganització per cura de familiar fins a segon grau -néts i avis-).

11. Devolució de productes
Interrupció de l'còmput de l'termini per a la devolució de productes dels consumidors.


AJUDES PER A EMPRESES I PERSONES AUTÒNOMES

1/ Ajut de 7,5 millions d'euros per a treballadors/es autònoms/es afectats/des per la crisi del Covid-19

El Departament de Treball, Afers Social i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física- que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Més informació aquí.

2/ Possibilitat de sol·licitar ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris en les següents condicions:
 • El termini extraordinari d'ajornament serà de sis mesos
 • No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament
 • Ajornament corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des 13/03/2020 i fins 30/05/2020, ambdós inclosos
 • Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019
Podran ajornar-se extraordinàriament deutes tributaris (que excepte aquesta excepcionalitat no es podia) relacionades amb:
 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l'obligat a realitzar ingressos a compte
 • Les derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades
 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats
3/ Reemborsament de préstecs concedits per la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa

Possibilitat de sol·licitar "ajornament extraordinari del calendari de reemborsament" del pagament de principal i / o interessos de l'anualitat en curs, per als beneficiaris d'aquest tipus de préstecs; en les següents condicions:
 • Que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 hagi originat en aquests beneficiaris períodes d'inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament a la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el pagament de la mateixa
 • El seu termini de venciment ha de ser inferior a 6 mesos a comptar de 13/03/2020
 • La sol·licitud s'ha d'efectuar sempre abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari i ha de ser estimada de forma expressa per l'òrgan que va dictar la resolució de concessió

4/ Onze preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per persones autònomes

El Govern estatal ha aprovat una nova prestació extraordinària per a treballadors i treballadores per compte propi amb l'objectiu de pal·liar els efectes negatius sobre els seus negocis de la pandèmia de l'COVID-19. Podeu consultar les preguntes més freqüents, i la seva resposta, en aquest enllaç.

 
ÀMBIT LABORAL

1/ Les situacions de quarantena i contagi per coronavirus seran tramitades com a casos d'incapacitat temporal per accident de treball. D'aquesta manera:
 • Si el servei mèdic ha decretat aïllament preventiu, no pot exigir-se a el/la treballador/a que continuï prestant serveis des del seu domicili malgrat estar asimptomàtic/a, i per descomptat si està contagiat/da; sense aquesta prescripció, el risc de contagi no autoritza a un/a treballador/a a no anar a la feina i es consideraria una absència injustificada
 • L'empresa pagarà el 75% de la base reguladora a partir de l'endemà de la baixa laboral, encara que realment el cost serà assumit per l'Administració, en constituir aquest pagament com a pagament delegat, és a dir, es descomptarà de les pròpies assegurances socials
 • L'empresa seguirà cotitzant durant tots els dies de baixa d'acord amb la base reguladora del mes anterior a la mateixa
2/ Per preservar ocupació, s'amplien les bonificacions a la Seguretat Social en contractes fixos discontinus en empreses dels sectors del turisme, comerç i hostaleria vinculades a turisme sempre que:
 • Generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, o juny
 • Que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.
D'aquesta manera podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.

Aplicable des de l'1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020, en tot el territori nacional, excepte a les Illes Balears i Canàries, on durant els mesos de febrer i març de 2020, és aplicable, la bonificació establerta en l' article 2 de el Reial decret llei 12/2019, de 11 d'octubre.

3/ Mesures adoptades per el Servicio Público de Empleo Estatal

El Ministerio de Trabajo y Economia Social i el Servicio Público de Empleo Estatal garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions per desocupació.

No es tindran en compte els terminis establerts per a sol·licitar les prestacions, de manera que no perjudiqui cap dret, i adoptar les mesures de flexibilització oportunes.

Les Oficines de Prestacions i el Servei Públic d'Ocupació Estatal continuaran treballant per garantir els drets de tots els beneficiaris i sol·licitants de prestacions.

Recordem que el SEPE ofereix procediments i serveis electrònics la seva Seu Electrònica .MESURES DE SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC

S'amplia la línia de finançament previst a l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, de 11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència de el grup empresarial Thomas Cook, a totes les empreses i treballadors autònoms amb domicili social a Espanya que estiguin inclosos en determinats sectors econòmics.

Adjuntem l'ordre SND/257/2020, per la qual s'ordena la suspensió de l'activitat turística.
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)