Notícies

Detall notícia

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp
11/10/2017
Ocupació

L’atur baixa en 140 persones a L’Hospitalet al setembre

La construcció, la indústria i els serveis són els sectors amb més descens S’han fet prop de 1700 contractes nous aquest mes de setembre

Durant el mes de setembre hi ha hagut una disminució de l’atur del -0,95% a L’Hospitalet el que representa  140 persones aturades menys que el mes anterior. Malgrat ser una disminució petita és la més gran des de fa anys. La taxa d’atur registrat ha estat de l’11,49%, és a dir, 14.534 persones, essent lleugerament superior a la taxa de la RMB [11,21%], a la de la província i la de Catalunya [11,28%].

Respecte al setembre de l’any passat, l’atur baixa un -13,34% (2.238 aturats), una disminució més pronunciada que la provincial [-11,41%] i la catalana [-11,24%], i que la de la RMB [-11,57%].

Pel que fa a grups d’edat, la baixada té lloc a les franges d’edat mitjanes [-1,83%] i grans [-0,33%]. El grup de joves és l’únic que té augments d’atur aquest mes [5,32%], amb 51 més.

Respecte a l’agost de 2016, el percentatge de disminució entre joves és el més baix [-1,94%], mentre que entre el grup de 25 a 54 anys és d’un -16,21%, i entre els majors de 54 d’un -8,49%.

Quant a nivell formatiu, l’atur ha baixat al setembre a les categories professionals  [-,31%] i sobretot universitàries [-14,27%], amb 125 aturats menys, mentre que  hi hagut una pujada  entre les persones amb estudis generals [0,29%].

Per activitat econòmica, l’atur ha disminuït aquest mes a tots els sectors, però principalment a la construcció, amb 78 menys [-4,97%]; la indústria amb  32 [-2,40%]; i per últim el sector terciari, amb 84 persones menys [-0,77%]. N’hi ha una pujada, però, entre els aturats sense feina anterior [6,87%], amb 55 més.

Respecte a 2016 tots els sectors tenen decrements, però segueix destacant la  construcció [-19,27%] i la indústria [-18,71%], tot i que en termes absoluts la minva més notable es troba als serveis, amb 1.546 aturats menys [-12,51%].

Més en detall, per branques d’activitat i en termes absoluts, l’atur ha baixat principalment a l’educació [-94], a la construcció [-78], a la indústria [-43], a les activitats artístiques i d’entreteniment [-33], o a les activitats administratives [-23]. Gairebé les úniques branques on hi ha augment d’aturats són les activitats de les llars [36], altres serveis [20], l’hostaleria [16], transport i emmagatzematge [13], i gestió de residus [12].

La contractació a L’Hospitalet ha pujat aquest mes de setembre amb un total de 7.230 contractes, fet que suposa un augment respecte a l’agost del 30,67%, i que representa 1.697 contractacions més.

En general, és un setembre amb l’ increment habitual de contractacions després del mes d’agost, i semblant al del setembre de l’any passat en volum absolut, ambdós força per damunt dels valors d’anys anteriors. No obstant i respecte a 2016,  hi ha una disminució de contractació del -2,19% a l’Hospitalet i  162 contractes menys.

L’augment de contractació afecta de manera lleugera més a les dones, amb un 35,48% i 946 contractes més, mentre que entre els homes hi ha un increment del 26,19%, amb 751 contractes més que a l’agost.

Pel que fa als grups d’edats,  el dels joves és el que ha experimentat l’ascens més destacat, un 44,75%  i un  guany de 533 contractes respecte a l’agost. Al grup de 25-45 anys hi ha un augment del 27,43% que representa 890 contractes més, i per últim, els majors de 45 anys guanyen 308 contractes [25%].

El creixement de la contractació també ha tingut lloc entre tots els nivells d’instrucció, si bé  destaquen els treballadors amb estudis professionals [53,67%], amb 336 contractes més, i els de nivells universitaris [44,69%], amb 425 més. Entre treballadors de nivell general o inferior ho fa amb 938 contractes [23,83%].

Quant a sectors econòmics, el guany de contractacions té lloc principalment a la indústria [95,18%] amb 238 contractes més, i a la construcció [95,18%] amb 158 més, semblants a les pèrdues que van patir a l’agost. El sector serveis té un augment menys acusat [25,39%], encara que el creixement absolut sigui el més gran, amb 1.298 contractes més. Cal dir que tant a Catalunya com a la província hi ha creixements més suaus a la indústria (37,38% i 46,43%, respectivament), però per contra són més destacats al sector terciari, amb un 35,83% i un 44,13%, respectivament.

Per modalitat de contracte, i sobre les dades totals, la temporal aplega el 85,37% dels nous contractes, gairebé dos punts menys que al setembre de l’any passat. Amb aquest pes relatiu L’Hospitalet es troba en un nivell de temporalitat semblant al provincial [84,76%] i al del conjunt de Catalunya [85,55%].
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)