Notícies

Detall notícia

30/09/2019
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Bases de la Convocatòria Pública per a la selecció d’un/a Tècnic/a superior Jurídic/a per al departament de serveis jurídics i contractació de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA.

La presentació de sol·licituds es farà al Registre General d'aquesta Societat, ubicat al carrer Barcelona, 2, d’aquesta ciutat, des del dia 27 de setembre de 2019 i fins al dia 16 d’octubre de 2019, ambdós inclosos. L’horari de presentació de les sol·licituds serà: de 08:00 hores i fins a les 19:30 ininterrompudament a excepció del dia 16 d’octubre de 2019, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol·licituds a les 14:00 hores.
El lloc de treball a cobrir és el de Tècnic/a Superior Jurídic/a adscrit al Departament de Serveis Jurídics, dins del grup professional de Tècnics/iques Superiors (codi del lloc de treball 05001), segons disposa el conveni col·lectiu propi de l´empresa La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.

El tècnic haurà d'assessorar, informar i donar suport tècnic en matèria jurídica al/la Cap en les accions, programes, projectes i decisions que es duen a terme al departament, així com vetllar per la correcció dels procediments administratius de contractació.

Funcions:
- Assessorar jurídico-administrativament als Departaments i Unitats de la Societat en les accions i decisions a efectuar.

- Elaborar i proposar informes tècnics, dictàmens i/o propostes de resolució en matèria d’assessorament jurídico-administratiu de la Societat i d’altres que se li requereixin des de la prefectura.

- Fer el seguiment i supervisar el correcte contingut i procediment del expedients que se li assignin des de la prefectura.

-Elaborar i/o actualitzar normatives generals, ordenances i reglaments d’acord amb la legislació vigent.

- Estudiar disposicions legals i proposar el tractament de l’aplicació de les mateixes des de l’òptica de la Societat.

- Proposar a la prefectura les modificacions en l’orientació i directrius que calguin per a una millor prestació del servei.

- Supervisar i realitzar els procediments administratius associats al lloc de treball

- Elaborar estadístiques, indicadors i informes que reflecteixin l’estat de les tasques i el grau d’acompliment dels objectius establerts en l’àmbit que és propi del lloc de treball

- Coordinar-se amb qualsevol altre responsable de l’empresa o de l’Ajuntament pel bon funcionament de la unitat o en aquells casos en que es requereixi una actuació conjunta.

- Mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat tècnica.

- Qualsevol altre funció similar associada al lloc de treball que pugui ser encomanada per l’empresa.

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)