Notícies

Detall notícia

27/09/2019
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Bases per a la creació d’una borsa de personal per a cobrir mitjançant contractes d’interinitat o contractes de durada determinada les substitucions dels treballadors/es controladors/ores dels estacionaments vigilats o amb control horari (zones aire) gestionats per La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.

La presentació de sol·licituds es farà al Registre General de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA., ubicat al carrer Barcelona, 2, d’aquesta ciutat, des del dia 27 de setembre de 2019 i fins al dia 16 d’octubre de 2019, ambdós inclosos. L’horari de presentació de les sol·licituds serà: de 08:00 hores i fins a les 19:30 interrompudament.
El lloc de treball a cobrir és el Controlador/a de zones AIRE, dins del Personal de Serveis
(codi del lloc de treball 02003), segons disposa el conveni col•lectiu propi de l´empresa La
Farga, Gestió d´Equipaments Municipals, SA.

El/la controlador/a de zones AIRE té, com a missió principal, el compliment de l'ordenança
que regula l’ús de les àrees integrals d´aparcaments regulats. Funcions més importants:

1.Control i denúncia dels vehicles usuaris de zones AIRE que incompleixin allò establert a la corresponent ordenança

2.Realitzar la o les fotografies de la situació del vehicle que no compleixi allò establert a l'ordenança corresponent sempre que així s´indiqui per la seva prefectura

3.Seguiment i verificació del correcte funcionament dels parquímetres, comunicant a la prefectura qualsevol incidència que es detecti al seu funcionament

4.Participar i/o col·laborar en corregir les incidències de funcionament que es detectin als parquímetres i que no precisin de la intervenció de personal tècnic especialitzat, seguint les instruccions d´intervenció que estiguin al seu abast

5.Mantenir contacte amb la unitat i la policial local mitjançant el correcte ús de l´aparell intercomunicador que se li assigni per tal d’informar de qualsevol incidència sobrevinguda en el desenvolupament de les seves tasques o per informar d´incompliments que es detectin de les ordenances municipals.

6.Fer serveis les eines de comunicació i gestió de denúncies i incidències seguint els protocols establerts de del servei.

7.Donar resposta, en la mesura de les seves possibilitats, a les peticions d´informació que els hi puguin fer ciutadans i ciutadanes.

8.Participar i col·laborar en les taques de recaptació dels parquímetres i posterior trasllat i dipòsit de la recaptació mitjançant el vehicle assignat per l´empresa.

9.Qualsevol altre funció similar associada al lloc de treball que pugui ser encomanda per l'empresa.Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)